Compra Eixample

Compra Eixample
Bases campanya “Junts sempre guanyem”
Bases campanya “Junts sempre guanyem”

Bases campanya “Junts sempre guanyem”

PROMOCIÓ «JUNTS SEMPRE GUANYEM»

COMPRAEIXAMPLE constituïda per les associacions de comerciants de l’Eixample de Barcelona, Gaudí Comerç, Encants Nous Eix Comercial, Eix Comercial la Sagrada Família, Cor Eixample, Eix Fort Pienc i Sant Antoni Comerç (des d’ara, COMPRAEIXAMPLE) posa en marxa la promoció «JUNTS SEMPRE GUANYEM». La iniciativa té per finalitat incentivar, impulsar i promocionar l’activitat comercial de l’Eixample, premiant la fidelitat i confiança dels consumidors als establiments adherits (des d’ara, PROMOCIÓ).

Per poder prendre part en la present PROMOCIÓ les persones interessades s’hauran de regir per les següents

Bases

1.- PERSONES LEGITIMADES i ÀMBIT TERRITORIAL

Podran prendre part en la PROMOCIÓ totes les persones amb residència al territori nacional espanyol, inclosos els territoris de la Península, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla que durant el període de vigència de la PROMOCIÓ realitzin una compra en algun  establiment adherit a COMPRAEIXAMPLE  https://www.compraeixample.cat/cat/socis.html  i facin arribar el tiquet de compra a COMPRAEIXAMPLE a través del formulari online de participació que trobaran al web www.compraeixample.cat.

La participació és oberta als menors de 18 anys, sempre que la butlleta de participació sigui completada amb les dades del seu pare o de la seva mare o tutor legal, segons l’especificat a la Base 3ª de les presents Bases.

2.- ÀMBIT TEMPORAL DE LA PROMOCIÓ

La PROMOCIÓ comença el 15 de setembre de 2020 a partir de les 00:00 hores i finalitzarà el dia 14 de desembre de 2020 a les 23:50 hores.

Durant la vigència de la PROMOCIÓ es celebraran TRES (3) sortejos segons el següent calendari: 

SORTEIG

PERÍODE DE PARTICIPACIÓ

DATA DEL SORTEIG

1er

Del 15 de setembre 2020 al 14 d’octubre de 2020

15 d’octubre de 2020

2on

Del 15 d’octubre de 2020 al 14 de novembre de 2020

15 de novembre de 2020

3er

Del 15 de novembre de 2020 al 14 de desembre de 2020

15 de desembre de 2020 


A cada sorteig es sortejarà un val de 200 €, entre tots els formularis acumulats en el període de participació. A partir del segon sorteig també hi participaran les participacions no premiades al primer sorteig.

3.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

Per poder prendre part en la PROMOCIÓ, el participant haurà de conservar el tiquet de compra quan compri un producte o servei en un establiment adherit a la PROMOCIÓ. Els consumidors podran reconèixer els establiments quan hi vegin els pòsters publicitant la PROMOCIÓ o bé en comprar se’ls lliuri un flyer (díptic) amb una presentació de la PROMOCIÓ.

El participant haurà d’emplenar el formulari de participació online que trobarà al web de www.compraeixample.cat/tiquets   i adjuntar una fotografia del tiquet de compra.

Un mateix participant podrà emplenar tants formularis online com tiquets de compra tingui. És a dir, cada vegada que enviï un formulari de participació cal que l’acompanyi amb un tiquet de compra diferent.

Està permesa la participació de menors de 18 anys, si bé el formulari de participació haurà de ser completat amb les dades personals dels pares o tutors del menor d’edat. L’edat mínima de participació admesa és 14 anys.

Abans d’enviar el formulari online, cal que el participant s’asseguri que adjunta la fotografia i que en aquesta fotografia del tiquet de compra es vegin bé: el nom del comerç i la data de la compra.

Els participants s’abstindran d’enviar fotografies que no siguin els tiquets de compra de compres fetes a establiments adherits a la PROMOCIÓ. Qualsevol participació que aporti una fotografia que no compleixi aquest requisit serà descartada abans de la participació del sorteig.

4.- EL PREMI

El PREMI de la present PROMOCIÓ consisteix en TRES (3) vals de compra per import de 200 € (DOS-CENTS EUROS) cadascun per ser gastats en els establiments adherits a la PROMOCIÓ. A cada sorteig es sortejarà UN (1) val.

El termini per gastar aquest val és de TRES (3) mesos a comptar a partir de la data de lliurement del val de compra al guanyador. Vençut el termini per a fer ús del val de compra, el val caducarà i en el cas que hi hagués encara un import per ser gastat, aquest quedarà definitivament perdut.

Les persones que accepten el premi i se’ls fa lliurament del mateix, accepten expressament les presents condicions de gaudi del premi.

5.- SORTEJOS

Els sortejos tindran lloc en les dates indicades en el Calendari de la Base 2ª de les presents Bases. Es celebraran un total de 3 sortejos i en cada un d’ells es sortejarà 1 (UN) val de 200 € (DOS-CENTS EUROS).

Totes les participacions que s’hagin rebut per prendre part en el primer sorteig i que no resultin guanyadores, quedaran acumulades per a prendre part en el segon sorteig juntament amb les que puguin sumar del segon període de participació. Igualment, succeirà en el tercer sorteig, on hi prendran part tant les participacions no guanyadores del primer sorteig com les no guanyadores del segon sorteig.

El sortejos es celebraran mitjançant un programa random de celebració de sortejos. Abans de contactar amb el guanyador, COMPRAEIXAMPLE comprovarà que el tiquet de compra correspon a un establiment adherit a la PROMOCIÓ. Si en aquesta comprovació es detectés que el tiquet no és d’un establiment que pertanyi a la PROMOCIÓ, aquella participació guanyadora serà automàticament descartada i es celebrarà de nou el sorteig.

Si en la celebració del segon sorteig o tercer, sortís guanyadora una persona que ja hagués resultat guanyadora en un dels sortejos previs, aquella participació serà descartada i es celebrarà tot seguit nou sorteig.

En el moment de la celebració del sorteig s’extrauran igualment, 5 participacions amb caràcter de suplents. COMPRAEIXAMPLE contactarà amb els suplents en el supòsit que no pogués contactar amb el guanyador inicial o bé aquest renunciés al premi.

Si algun dels sortejos no es pogués celebrar en la data prevista, es realitzarà en una data dins de la setmana a comptar des del dia previst com a data de sorteig.

6.- COMUNICACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI

COMPRAEIXAMPLE es posarà en contacte amb la persona gratificada per tal de lliurar-li el premi. COMPRAEIXAMPLE contactarà amb el/la guanyador/a  través de  missatge de correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que hagi indicat en el formulari de participació. Quan COMPRAEIXAMPLE contacti amb el/la guanyador/a, aquest/a haurà d’enviar un missatge de correu electrònic confirmant la seva acceptació del premi en el termini de 24 hores des de la recepció de la comunicació del seu estatut de guanyador/a. Si transcorregut aquest termini, COMPRAEIXAMPLE no tingués cap confirmació del/la guanyador/a, podrà contactar amb el suplent, sense tenir cap més obligació amb aquest/a guanyador/a inicial.

Si COMPRAEIXAMPLE no pogués contactar amb la persona guanyadora per un error en les dades facilitades en el formulari pel propi participant, COMPRAEIXAMPLE es posarà amb contacte amb el suplent que correspongui, sense tenir cap més obligació amb aquest/a guanyador/a inicial.

7.- ACTE DE LLIURAMENT DEL PREMI

El premi es lliurà a la seu de l’associació a la que pertanyi l’establiment que hagi emès el tiquet de compra amb el que ha participat el/la guanyador/a.

La formalització del lliurament del premi es farà amb la persona les dades de la qual constin al formulari de participació, o bé amb el representant -pare, mare, tutor, representant legal- del menor d’edat, en el cas de resultar guanyadora una butlleta tenint com a participant un menor.

Tant el/la guanyador/a com la seva família (incloent, el supòsit d’un menor d’edat guanyador), saben i accepten que hauran d’atendre’s a totes i cadascuna de les presents Bases.

En l’acte de lliurament del premi, es farà una fotografia als premiats i és publicarà a les xarxes socials dels associats que ho considerin oportú.

8.- CONDICIONS GENERALS DEL PREMI

En la present PROMOCIÓ es sortegen tres (3) vals de 200 euros per gastar en els establiments associats a COMPRAEIXAMPLE.

La persona receptora del premi caldrà que respecti les dates per gaudir del premi que se li indicaran en el moment de lliurar-li el premi i que seran les compreses dins del període de TRES (3) mesos des de la data de recepció del val.

Cadascun dels vals (200 euros) caldrà fer-lo a efectiu en establiments de COMPRAEIXAMPLE i haurà de ser entre un mínim de 3 botigues i un màxim de 5.

Si no es gaudeix del premi en el període de temps indicat el premi caducarà. En el supòsit que no es gastés tot l’import del premi a la data de venciment, l’import que resti igualment caducarà. En cap dels dos casos s’entregarà la quantitat pendent de ser gastada en metàl·lic ni tampoc en espècie.

COMPRAEIXAMPLE com a promotora del premi, es reserva el dret de modificar el contingut del premi quan les circumstàncies ho justifiquin, si bé aquestes modificacions sempre respectaran el valor inicial del premi o, en tot cas, seran per millorar-lo.

El/la guanyador/a del  premi ha d’acceptar el premi tal i com se li ofereix. En aquest sentit, no es podrà realitzar cap modificació de data, lloc, condicions, serveis, entre altres.

La persona guanyadora assumeix i accepta que haurà d’atendre’s a totes i cadascuna de les presents Bases.

El premi atorgat és intransferible, és a dir, en el supòsit que per qualsevol circumstància la persona premiada no pogués o no volgués acceptar el premi o bé hi renunciés, aquella participació premiada quedarà cancel·lada no existint cap més altra obligació envers aquell participant que ha renunciat al premi..

COMPRAEIXAMPLE no es fa responsable de la falta de veracitat de les dades personals de les persones guanyadores. En conseqüència, queda totalment exonerada davant del/ de la guanyador/a de les incidències, molèsties, retards o fins i tot del no lliurament del regal degut a errors en les dades facilitades pel propi/a guanyador/a, inclosa la possibilitat de no poder contactar amb el/la guanyador/a per a comunicar-li el seu estat de guanyador/a i formalitzar segons el aquí previst l’acceptació i lliurament del premi.

Qualsevol incidència que pugui sorgir després de la recepció del premi podrà ser comunicada a: .info@compraeixample.cat.

9.- CONSENTIMENT I PROTECCIÓ DE DADES

Les dades dels participants seran tractades de conformitat amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (UE), 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)  i de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 2020, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

Les dades personals de tots els participants i del seus representants, en cas de menors, seran tractades per COMPRAEIXAMPLE amb la finalitat de gestionar la seva participació i poder formalitzar el lliurament del premi. A la fi de la PROMOCIÓ, les dades no seran conservades més enllà dels períodes legalment previstos per atendre les obligacions legals. Vençudes aquestes obligacions, les dades seran eliminades del sistemes de tractament de dades. Amb l’enviament del formulari de participació queda atorgat el consentiment perquè les dades personals puguin ser tractades per a la gestió de la participació en la PROMOCIÓ, incloent l’autorització expressa dels representants del menor d’edat.

La mecànica de la PROMOCIÓ exigeix que les dades facilitades siguin veritables, completes i actualitzades. Si les dades personals fossin incertes, incompletes o no actualitzades, COMPRAEIXAMPLE queda alliberada respecte dels casos concrets i de qualsevol conseqüència relacionada amb l’anterior, podent arribar a declarar que la PROMOCIÓ no té beneficiaris.

Els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (oblit), limitació i portabilitat respecte de les dades personals facilitades arran de la PROMOCIÓ mitjançant un missatge de correu electrònic a  info@compraeixample.cat indicant en la referència “ JUNTS SEMPRE GUANYEM”. Les dades personals no seran objecte de tractaments per a l’obtenció de perfils. A la finalització de la PROMOCIÓ, les dades no es conservaran en cap sistema de tractament de dades personals. L’autoritat competent de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, 6 (Madrid, 28001).

10.- ÚS DE LA IMATGE DELS GUANYADORS

Queda reservat el dret de reproduir i utilitzar el nom, cognoms i imatge del guanyador i la seva família (si el guanyador és un menor) en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb l’Associació i els seus associats i la PROMOCIÓ, incloses xarxes socials, suports online i suport paper, durant el període d’un any, sense que aquest ús els confereixi una remuneració o benefici afegit més, a excepció del lliurament del premi de la PROMOCIÓ.

11.- RESERVES I LIMITACIONS

COMPRAEIXAMPLE es reserva el dret d’anul·lar o suspendre la PROMOCIÓ o bé canviar alguna/es de les seves condicions, si per causes tècniques o de qualsevol altra tipologia alienes a la seva voluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament de la mateixa, segons l’estipulat en les presents Bases.

Igualment, es podrà declarar nul·la la PROMOCIÓ si es detecten irregularitats en les dades dels participants guanyadors.

Es podrà descartar de forma automàtica aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes.

No podran prendre part en aquesta PROMOCIÓ persones directament lligades als establiments participants o a les associacions.

Qualsevol ús fraudulent o abusiu de les presents Bases comportarà la baixa automàtica dels participants.

12.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

S’informa als participants que el simple fet de prendre part en la PROMOCIÓ implica la total acceptació de les presents Bases.

Qualsevol manifestació en contra per part del/la participant, implicarà l’exclusió d’aquest/a de la PROMOCIÓ i els organitzadors quedaran alliberats de tota obligació respecte d’aquest participant.

13.- DIPÒSIT DE LES BASES

Un exemplar idèntic de les presents Bases està dipositat a la seu de cada una de les associacions membres de COMPRAEIXAMPLE. Les presents Bases també es poden consultar a la pàgina web www.compraeixample.cat .

14.- COMERÇOS PARTICIPANTS DE LA PROMOCIÓ

Els comerços participants en el moment d’organitzar la promoció són: https://www.compraeixample.cat/cat/socis.html

Barcelona, a 3 setembre 2020

Qui Som

Compra Eixample és la primera plataforma de comunicació de promocions, ofertes i descomptes a mida del comerç de proximitat de l’Eixample. Una iniciativa innovadora i única a la ciutat de Barcelona, ideada pels comerços de totes les associacions que han creat COMPRA EIXAMPLE: CorEixample, Encantsnous Eix Comercial, Fort Pienc Eix Comercial, Gaudi Comerç, Eix Comercial Sagrada Família i Sant Antoni Comerç.

compraeixample.cat pots trobar detallats els directoris dels establiments associats, l'agenda de totes les nostres activitats: fires, mostres, desfilades..., aixó com informació sobre el comerç de proximitat i sobre les associacions que integren COMPRA EIXAMPLE.

Notícies
20.02.2024
Potencia la teva pàgina web amb Shopify
Si comptes amb una pàgina web on vens els teus productes o simplement estàs pensant a obrir una botiga online, en aquest post et descobrim Shopify, una de les eines d'e-commerce més utilitzades a tot el món i que et pot...
+ info
20.02.2024
La revolució del pagament digital arriba a l'hostaleria millorant l'experiència dels clients
Sabies que cada cop més persones utilitzen el pagament digital? De fet, segons Statista, més de 4.100 milions de persones a tot el món ja utilitzen aquest mètode de pagament. Si et dediques a l'hostaleria i vols...
+ info
Botiga del Mes
Gigamesh, la meca de la ciència ficció i la literatura fantásticaGigamesh, la meca de la ciència ficció i la literatura fantástica
Gigamesh, la meca de la ciència ficció i la literatura fantástica

Un dels establiments més singulars de l'Eixample és Gigamesh. Una botiga única. Un paradís per als amants de la ciència ficció, la literatura fantàstica i els jocs no electrònics. Ubicada al número 8 del carrer Bailèn, al territori de l’ Eix Fort Pienc, durant tots els seus anys d'existència, ja van per 35, no ha deixat de créixer en oferta, en espai i en popularitat, esdevenint, avui, llibreria de...

Llegir més
Carregant...
x
X