Compra Eixample

Compra Eixample
Informació a l’usuari de Compra Eixample

Informació a l’usuari de Compra Eixample

Presentació

COMPRA EIXAMPLE està constituïda per les associacions de l’Eixample de Barcelona, CorEixample, Associació de Comerciants Encants Nous, Associació de Comerciants Eix Fort Pienc, Gaudí Shopping, Eix Comercial Sagrada Família, Sant Antoni Comerç per promocionar l’activitat comercial dels seus comerços amb la col·laboració de l’Oficina de Promoció Econòmica del Districte de l’Eixample i premiar la fidelitat i confiança dels consumidors. COMPRA EIXAMPLE gestiona i és responsable del lloc web www.compraeixample.cat on trobarà tota la informació relativa a les activitats, iniciatives, promocions, sortejos i descomptes que organitzi COMPRA EIXAMPLE per a premiar la fidelitat dels consumidors dels comerços i dels serveis de l’Eixample de Barcelona. A més, en el moment de procedir al registre, l’usuari que es registri podrà optar a rebre periòdicament un Newsletter amb tota aquesta informació, si activa la casella prevista per aquesta finalitat.

A COMPRA EIXAMPLE, l’usuari hi trobarà informació de les activitats de les associacions de comerciants i els seus associats, ofertes i descomptes en la Campanya del Mes, ofertes i promocions genèriques i sortejos mensuals. Aquests sortejos es regularan per les BASES GENERALS DE “SORTEJOS I PROMOCIONS” DE COMPRA EIXAMPLE vigents fins a 30 de desembre de 2019 que es poden consultar a continuació a l’apartat BASES GENERALS DE “SORTEJOS I PROMOCIONS” DE COMPRA EIXAMPLE: PERÍODE 2015-2018

Ofertes, descomptes i promocions

Des del lloc web www.compraeixample.cat i a través del newsletter, COMPRA EIXAMPLE farà saber les ofertes, descomptes i promocions dels comerços vigents en aquell mes. Els usuaris que ho desitgin podran seleccionar l’oferta, descompte i/o promoció a la que volen participar i per correu electrònic rebran de COMPRA EIXAMPLE els detalls de les ofertes i els comerços o serveis on poder gaudir de les ofertes, descomptes o promocions. L’usuari acudirà amb aquest e-mail al comerç o servei ofertador i aquest haurà d’atendre’l complint totes les condicions de l’oferta publicada a COMPRA EIXAMPLE.

El comerç o servei que tingui vigent una oferta, descompte o promoció s’obliga a servir a l’usuari l’oferta, descompte o promoció complint les característiques publicades al Newsletter i al web de COMPRA EIXAMPLE. En el supòsit de no poder complir amb les característiques inicials, el comerç o serveis ho haurà de comunicar al consumidor i haurà de modificar la seva oferta, descompte o promoció però sempre que les condicions siguin iguals o superior respecte de l’oferta, descompte o promoció inicial.

En cap cas, a un usuari se li podrà negar una oferta, descompte o promoció si compleix amb els requisits de la pròpia oferta, descompte o promoció. Les incidències entre usuaris i comerç o serveis hauran de ser resoltes entre aquests. La plataforma COMPRA EIXAMPLE queda eximida de qualsevol responsabilitat en situacions de controvèrsia entre consumidors i comerços o serveis. La resolució de les controvèrsies seran tractades directament pel comerç o servei afectat o amb la intervenció, si s’escau de l’associació a la que pertanyi el comerç o servei. En cas de dubtes o suggeriments l’usuari pot adreçar un missatge de correu electrònic a info@compraeixample.cat.

Protecció de Dades

El tractament de dades personals es farà sempre en el marc dels requisits establerts pel Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades) des d’ara, RGPD. La política de protecció de dades serà la descrita a Condicions Generals del Web (https://www.compraeixample.cat/cat/condicions-generals.html ) i segons les previsions dels Avisos Legals (https://www.compraeixample.cat/cat/avis-legal.html ).

BASES GENERALS DE “SORTEJOS I PROMOCIONS” DE COMPRA EIXAMPLE: PERÍODE 2015-2018

“SORTEJOS I PROMOCIONS&rdquo és la denominació del conjunt de promocions comercials organitzades per COMPRA EIXAMPLE als que s’hi podrà accedir des de la pàgina web www.compraeixample.cat de COMPRA EIXAMPLE constituïda per les associacions de l’Eixample de Barcelona, CorEixample, Associació de Comerciants Encants Nous, Associació de Comerciants Eix Fort Pienc, Gaudí Shopping, Eix Comercial Sagrada Família, Sant Antoni Comerç per promocionar l’activitat comercial dels seus comerços amb la col·laboració de l’Oficina de Promoció Econòmica del Districte de l’Eixample i premiar la fidelitat i confiança dels consumidors.

Amb “SORTEJOS I PROMOCIONS”, les persones interessades podran prendre part en les diverses promocions organitzades per COMPRA EIXAMPLE (des d’ara, PROMOCIONS). Les PROMOCIONS es regiran per les presents Bases Generals i per les Bases Particulars que per a cada una de les PROMOCIONS s’estableixin en el moment en que la PROMOCIÓ particular vagi a celebrar-se. “SORTEJOS I PROMOCIONS” estarà vigent fins a 30 de desembre de 2019.

- BASES GENERALS -

1.- ÀMBIT TERRITORIAL DE LES PROMOCIONS

Podran prendre part en les PROMOCIONS particulars totes les persones majors de 18 anys amb residència al territori nacional espanyol, inclosos els territoris de la Península, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla que durant el període de vigència d’alguna de les PROMOCIONS realitzin les seves compres en algun/s dels establiments de l’Eixample de Barcelona, membres d’aquestes associacions i adherits a “.COMPRA EIXAMPLE”. Consulteu el directori de comerços al web.

2.- ÁMBIT TEMPORAL DE LES PROMOCIONS

Les PROMOCIONS tindran en general caràcter mensual. Per a cada una de les PROMOCIONS s’establirà en les respectives Bases Particulars el seu període de vigència exacte. En qualsevol cas, les PROMOCIONS només estaran vigents prèvia comunicació realitzada per COMPRA EIXAMPLE al web. En aquest sentit, COMPRA EIXAMPLE es reserva el dret de modificar la celebra de les PROMOCIONS en la freqüència general indicada o fins i tot anul·lar la seva celebració si així ho considera.

3.- PARTICIPACIÓ

Cada una de les PROMOCIONS tindrà una mecànica de participació descrita en les seves Bases Particulars, encara que les persones interessades en prendre part en alguna de les PROMOCIONS hauran de registrar la seva participació en el lloc web www.compraeixample.cat o les xarxes socials (Facebook) en el formulari previst per a la PROMOCIÓ vigent i hauran de facilitar les seves dades personals.

4.- DESCRIPCIÓ DE “SORTEJOS I PROMOCIONS”

4.1.- En el lloc web www.compraeixample.cat està activada tota la informació sobre “SORTEJOS I PROMOCIONS”, els establiments i les associacions participants, així com també les presents Bases Generals

4.2.- La participació a les PROMOCIONS és gratuïta i només es requerirà el compliment dels requisits de les presents Bases Generals i dels requisits de les Bases Particulars. 

5.- CONDICIONS GENERALS DELS PREMIS

5.1.- En cas d’esgotar-se les existències d’algun dels regals promocionals o si per qualsevol raó aliena a COMPRA EIXAMPLE no hi hagués disponibilitat dels regals promocionals previstos, COMPRA EIXAMPLE es reserva el dret de substituir-los per altres regals d’igual o superior cost.

5.2.- Els premis en espècie no són bescanviables pel seu valor en metàl·lic ni per qualsevol altre premi i caducaran als dos mesos de ser comunicats als seus guanyadors, excepte que a les Bases Particulars s’estableixi un termini superior per a la seva acceptació i fruïció.

5.3.- Els guanyadors de premis tals com vals per sessions de bellesa, per una estada, per un dinar/sopar, entre altres, hauran d’acceptar el premi tal i com se’ls ofereix. En aquest sentit, no es podrà realitzar cap modificació de l’itinerari, data, lloc, allotjament, serveis, menú, lloc de recollida i tornada, ... COMPRA EIXAMPLE tindrà el dret de modificar qualsevol aspecte dels premis quan les circumstàncies ho justifiquin.

5.4.- Els premis de vals de compra per un import determinat són vàlids durant dos (2) mesos a comptar des de la data de formalització de lliurament del premi. Vençut aquest termini, els guanyadors no podran realitzar cap compra o cap més altra compra amb càrrec als imports del premi que els hagués correspost ni tampoc se’ls abonarà en metàl·lic la quantitat que no haguessin gastat. En el supòsit de contractar serveis, disposaran de sis (6) mesos per fer-los efectius des de la data de formalització de lliurament del premi.

5.5.- Els guanyadors de les PROMOCIONS saben i accepten que hauran d’atendre’s a totes i cadascuna de les presents condicions i de les condicions fixades a les Bases Particulars.

5.6.- El premi atorgat és intransferible és a dir, en el supòsit que per qualsevol circumstància el premiat no pogués o no volgués acceptar el premi o bé hi renunciés, els organitzadors procediran a contactar amb el guanyador de reserva corresponent. En el supòsit que l’últim reserva no acceptés o renunciés al premi, la PROMOCIÓ es declarà deserta.

5.7.- La finalitat de les PROMOCIONS és que els premis es distribueixin entre la major quantitat possible de consumidors. En el supòsit que en una mateixa PROMOCIÓ resultés guanyador el mateix participant, COMPRA EIXAMPLE es reserva el dret d’adjudicar una única unitat de premi a aquest guanyador, atorgant la resta de premis als reserves corresponents. En cada PROMOCIÓ es determinarà el nombre màxim de premis a lliurar per consumidor participant.

5.8.- COMPRA EIXAMPLE no es fa responsable de la falta de veracitat de les dades personals de les persones guanyadores. En conseqüència, COMPRA EIXAMPLE queda totalment exonerada davant del guanyador de les incidències, molèsties, retards o fins i tot del no lliurament del regal degut a errors en les dades facilitades pel propi guanyador, inclosa la possibilitat de no poder contactar amb els guanyadors per a comunicar-li el seu estatut de guanyador i formalitzar segons el aquí previst la acceptació i lliurament del premi que li hagi tocat.

5.9.- Qualsevol incidència que pugui sorgir després de la recepció del premi podrà ser comunicada a info@compraeixample.cat.

6.- LLIURAMENT DELS PREMIS

6.1.- Els premis als guanyadors són nominatius i seran lliurats exclusivament dins del territori espanyol. Només tindran dret a premi les persones que acreditin residència a Espanya de forma documentada.

6.2.- Les condicions de lliurament del corresponent premi s’establiran en les Bases Particulars de cada PROMOCIÓ.

6.3.- Els guanyadors saben i accepten que hauran d’atendre’s a totes i cadascuna de les presents condicions i de les de les Bases Particulars.

7.- CONSENTIMENT I PROTECCIÓ DE DADES

7.1.- El tractament de dades personals es farà d’acord amb l’establert pel Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades) des d’ara, RGPD

7.2.- COMPRA EIXAMPLE tractarà les dades personals dels participants amb la finalitat de gestionar la seva participació i poder formalitzar el lliurament del premi. A la fi de la PROMOCIÓ, cada associació serà responsable de les dades personals dels titulars de les mateixes, segons l’indicació que hagin fet en el moment d’emplenar el formulari de registre.

7.3.- La mecànica de les PROMOCIONS exigeix que les dades facilitades siguin vertaderes, completes i actualitzades. Si les dades personals fossin incertes, incompletes o no actualitzades, els organitzadors queden alliberats respecte dels casos concrets i de qualsevol conseqüència relacionada amb l’anterior, podent arribar a declarar que la PROMOCIÓ no té beneficiaris.

7.4.- Els participants podran exercir els seus d’accés, rectificació, supressió (oblit), oposició, limitació al tractament i portabilitat previstos al RGPD respecte de les dades personals facilitades arran de la PROMOCIÓ mitjançant un missatge de correu electrònic a info@compraeixample.cat, indicant en la referència ”RGPD COMPRA EIXAMPLE” o dirigint-se directament a les associacions un cop finalitzada la PROMOCIÓ.

8.- RESERVES I LIMITACIONS

8.1.- COMPRA EIXAMPLE es reserva el dret d’anul·lar “SORTEJOS I PROMOCIONS” i/o la PROMOCIÓ en particular que estigui vigent o suspendre-les o bé canviar alguna/es de les seves condicions, si per causes tècniques o de qualsevol altra tipologia alienes a la seva voluntat no es pogués complir amb el normal desenvolupament de les mateixes, segons l’estipulat en les presents Bases Generals i en les Bases Particulars.

8.2.- Igualment, COMPRA EIXAMPLE podrà declarar nul·la “SORTEJOS I PROMOCIONS” i/o la PROMOCIÓ en particular que estigui vigent si es detecten irregularitats en les dades identificatives dels participants guanyadors.

8.3.- COMPRA EIXAMPLE podrà descartar de forma automàtica aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes.

8.4.- No podran prendre part en aquesta PROMOCIÓ persones directament lligades a les associacions participants ni als establiments. De resultar guanyadora una persona en aquesta situació, COMPRA EIXAMPLE atorgaria el premi al reserva corresponent.

8.5.- COMPRA EIXAMPLE es reserva el dret d’utilitzar el nom i cognoms i imatge de la persona guanyadora per reproduir-los i utilitzar-los en qualsevol activitat publi-promocional durante el període d’un any relacionada amb “SORTEJOS I PROMOCIONS” i amb la PROMOCIÓ particular, sense que aquest ús confereixi al guanyador cap tipus de remuneració o benefici, a excepció del premi que li correspongui.

8.6.- Qualsevol ús fraudulent o abusiu de les presents Bases Generals i de les Bases Particulars comportarà la baixa automàtica dels participants.

8.7.- COMPRA EIXAMPLE exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin donar-se per la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web www.compraeixample.cat o la disminució o defectuositat de la normalitat en l’ús del web que es pugui provocar degut a comportaments incívics dels usuaris i que pugui afectar l’eficàcia dels registres, als enviaments de respostes de confirmació de participació, de formalització dels premis, entre altres.

8.8.- Algunes de les promocions i activitats organitzades per COMPRA EIXAMPLE podran fer-se des de Facebook. Tanmateix, Facebook no patrocina, avala ni administra de cap manera aquestes activitats promocionals de COMPRA EIXAMPLE ni està associat a COMPRA EIXAMPLE o a les activitats promocionals. L’usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient de que està proporcionant informació a COMPRA EIXAMPLE i no a Facebook. La informació que faciliti l’usuari només s’utilitzarà per gestionar la participació de l’usuari a les activitats i comunicar-li el seu estatus de guanyador si s’escau.

9.- INFORMACIÓ FISCAL

El valor de cada premi ha estat sufragat a parts iguals per cadascuna de les associacions participants, segons la modalitat de participació a la que les associacions s’hagin adherit. Els premis de la present PROMOCIÓ estan subjectes a la normativa aplicable de l’impost sobre la renda de les persones físiques en el moment de l’obtenció del premi.

10.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

10.1.- S’informa als participants que el simple fet de prendre part en les PROMOCIONS implica la total acceptació de les presents Bases.

10.2.- Qualsevol manifestació en contra per part del participant, implicarà l’exclusió d’aquest de la PROMOCIÓ i els organitzadors quedaran alliberats de tota obligació respecte d’aquest participant.

11.- DIPÒSIT DE LES BASES

Les presents Bases han estat dipositades davant del Notari de Barcelona Sr. Juan Antonio Andújar Hurtado i Sr. Emilio Roselló Carrión, segons la disposició del fedetari públic

Igualment les presents Bases es poden consultar a www.compraeixample.cat i poden ser igualment consultades a les respectives seus de les associacions organitzadores.

Barcelona, a 20 de juny de 2018.

Qui Som

Compra Eixample és la primera plataforma de comunicació de promocions, ofertes i descomptes a mida del comerç de proximitat de l’Eixample. Una iniciativa innovadora i única a la ciutat de Barcelona, ideada pels comerços de totes les associacions que han creat COMPRA EIXAMPLE: CorEixample, Encantsnous Eix Comercial, Fort Pienc Eix Comercial, Gaudi Comerç, Eix Comercial Sagrada Família i Sant Antoni Comerç.

compraeixample.cat pots trobar detallats els directoris dels establiments associats, l'agenda de totes les nostres activitats: fires, mostres, desfilades..., aixó com informació sobre el comerç de proximitat i sobre les associacions que integren COMPRA EIXAMPLE.

Notícies
02.04.2024
Copilot: l'assistent total per a la teva pime
Segur que alguna vegada has hagut d'enfrontar-te a extensos documents i hi has invertit moltes hores. Ara, però, amb l'arribada de la Intel·ligència Artificial, pots accelerar els processos i realitzar tasques en molt menys temps....
+ info
02.04.2024
Coneix els beneficis d'implantar un CRM a la teva pime
Imagina tenir al teu abast una eina que no sols organitza les teves dades, sinó que potencia cada interacció amb els teus clients. Amb un CRM, ho pots fer! És un sistema de gestió de relacions amb el client que...
+ info
Botiga del Mes
Gigamesh, la meca de la ciència ficció i la literatura fantásticaGigamesh, la meca de la ciència ficció i la literatura fantástica
Gigamesh, la meca de la ciència ficció i la literatura fantástica

Un dels establiments més singulars de l'Eixample és Gigamesh. Una botiga única. Un paradís per als amants de la ciència ficció, la literatura fantàstica i els jocs no electrònics. Ubicada al número 8 del carrer Bailèn, al territori de l’ Eix Fort Pienc, durant tots els seus anys d'existència, ja van per 35, no ha deixat de créixer en oferta, en espai i en popularitat, esdevenint, avui, llibreria de...

Llegir més
Carregant...
x
X